Nowoczesna Stomatologia Perio-Dens Klinika Stomatologiczna

Prywatność

Polityka prywatności

Polityka RODO

1. DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych jest PERIO-DENS sp. z o.o., ul. Słowiańska 14a, 85-163 Bydgoszcz posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 9532788855 oraz numer Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON): 521671277, wykonująca działalność leczniczą w formie podmiotu leczniczego wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego  NR 000000251668.

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH: 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: biuro@perio-dens.pl bądź pisemnie na adres: PERIO-DENS sp. z o.o., ul. Słowiańska 14a, 85-163 Bydgoszcz. Z administratorem danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. ŹRÓDŁO DANYCH – SKĄD POZYSKIWANE SĄ DANE?

Co do zasady dane osobowe są przez Pana/Panią podawane bezpośrednio w momencie zgłoszenia:

a) osobiście,
b) telefonicznie,
c) przez upoważnione osoby trzecie bądź
d) za pomocą systemu teleinformatycznego.

W przypadku usług medycyny pracy dane są przekazywane także przez pracodawcę kierującego Pana/Panią na badania. 

W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu dane mogą być otrzymywane również od innych placówek medycznych.

W szczególnych sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia Pana/Pani dane osobowe mogą być uzyskiwane od osób bliskich. 

4. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Na potrzeby umawiania wizyt przetwarzane są Pana/Pani dane obejmujące imię, nazwisko, płeć, PESEL lub datę urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL), numer telefonu, adres e-mail. Powyższe dane są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia osobowego.

Administrator danych jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. opis przebiegu procesu leczenia i diagnostyki.

Podane danych osobowych przez Pacjenta jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji założonych celów. Brak podania danych osobowych skutkować może odmową udzielenia świadczenia, poza wypadkami niecierpiącymi zwłoki, tj. zagrażającymi zdrowiu lub życiu człowieka. 

Osoba chcącą korzystać ze świadczeń zdrowotnych zobowiązana jest do podania danych osobowych określonych przepisami prawa.

Kategorie danych osobowych podlegających przetworzeniu:

 1. imię i nazwisko;
 2. numer PESEL;
 3. adres zamieszkania; 
 4. płeć;
 5. data urodzenia;
 6. numeru telefonu;
 7. adres poczty elektronicznej;
 8. imię, nazwisko przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej, całkowicie ubezwłasnowolnionej lub niezdolnej do świadomego wyrażenia zgody wraz z adresem miejsca zamieszkania;
 9. informacje dotyczących stanu zdrowia i choroby oraz procesu diagnostycznego i terapeutycznego, pielęgnacyjnego bądź rehabilitacyjnego, w szczególności w zakresie opisu udzielonych świadczeń zdrowotnych, rozpoznania problemów zdrowotnych, ciąży, zaleceń, informacji o wydanych orzeczeniach, opiniach lekarskich lub zaświadczeniach; informacji o lekach wraz z dawkowaniem lub wyrobach medycznych przepisywanych na receptę lub bez recepty

Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, wykorzystywane są Pana/Pani dane w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu, a także imienia i nazwiska.

5. CELE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA:

 1. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do celów podjęcia działań przed wykonaniem świadczenia zdrowotnego oraz w celu realizacji samego świadczenia polegającego na działaniu służącemu zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działaniach medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania (cel ochrony zdrowia); w celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej oraz  zapewnienia opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą).

Podstawa prawna: art. 9 ust.2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. z 2017., poz. 1318 ze zm.) w zw. z art. 41 ust 1. ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. (Dz.U.2018.617 t.j. z dnia 2018.03.26). oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 1. Pana/Pani dane przetwarzane są w celu realizacji umowy świadczenia usług w dziedzinie świadczeń kosmetycznych i kosmetologicznym.

Podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit a RODO.

 1. Pana/Pani dane mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 1. Dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

 1. Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, Pana/Pani dane mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez administratora.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Pana/pani zgoda, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO. 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Państwa dane zgromadzone w dokumentacji medycznej będą przetwarzane przez czas zgodny z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa, w szczególności: Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. z 2017., poz. 1318 ze zm.); Ustawą z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654 ze zm.), Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 581 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu o wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r., poz. 2069 ze zm.); Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 192 ze zm.); zaś w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – do czasu ustania tych celów.

Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon – po upływie tego terminu zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Zdjęcia rentgenowskie, przechowywane poza dokumentacją indywidualną wewnętrzną, są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie – po upływie tego terminu zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta.

Skierowania na badania lub zlecenia lekarza są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie będące przedmiotem skierowania lub zlecenia – po upływie tego terminu zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta

Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła lub wydana Panu/Pani lub osobie przez Pana/Panią upoważnionej.  

Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.  

7. ODBIORCY DANYCH: 

Pana/ Pani dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w którym m.in.

a) podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

b) organów władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;

c) podmiotom prowadzącym kontrolę na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tej kontroli;

d) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

e) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

f) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

g) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

h) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

i) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;

j) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w zakresie prowadzonego postępowania;

k) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;

l) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.

Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenia administratora m.in. dostawcom usług IT oraz podmiotom przetwarzającym. 

Ponadto, jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację w celach marketingowych, Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenia administratora m.in. dostawcom usług IT czy agencjom marketingowym, a także podmiotom przetwarzającym.

8. PIKSEL FACEBOOKA:

Ta strona internetowa wykorzystuje do pomiaru konwersji piksel Facebooka umożliwiający pomiar działań klientów, udostępniany przez Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irlandia („Facebook”).

W ten sposób można śledzić zachowanie użytkowników odwiedzających stronę, jeżeli zostali przekierowani na stronę dostawcy po kliknięciu reklamy na Facebooku. Dzięki temu można analizować skuteczność reklam na Facebooku dla celów statystycznych i celów badania rynku oraz optymalizować przyszłe działania reklamowe.

Zgromadzone dane są dla nas jako operatora tej strony internetowej udostępniane w formie anonimowej, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie identyfikować użytkowników. Dane są jednak zapisywane i przetwarzane przez portal Facebook, dlatego możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, Facebook może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z dyrektywą Facebooka dotyczącą przetwarzania danych. W ten sposób Facebook może umożliwiać włączanie reklam na stronach portalu Facebook oraz poza portalem. Jako operatorzy strony nie mamy wpływu na takie wykorzystanie danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Korzystanie z piksela Facebook odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, o ile udzielono odpowiedniej zgody; zgodę można odwołać w każdym momencie.

9. GOOGLE ANALYTICS

1. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.

2. Google Analytics używa Plików Cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez Pliki Cookies na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika będą przekazywane spółce Google.

3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny działań Użytkownika na Portalu, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, dostępnego na stronie internetowej Google.

10. GOOGLE reCAPTCHA:

W celu ochrony przed nadużyciami w stosunku do naszych formularzy online, a także ochrony przed spamem, w niektórych formularzach zamieszczonych na tej stronie internetowej korzystamy z usługi Google reCAPTCHA. Poprzez weryfikację ręcznego wprowadzania danych serwis ten zapobiega podejmowaniu na stronie internetowej działań o charakterze nadużyć przez automatyzowane oprogramowanie (tzw. boty).  Służy to na mocy art.  6 ust.  1 zd. 1 lit. f RODO ochronie naszego przeważającego uzasadnionego interesu w ramach wyważenia interesów, związanego z ochroną naszej strony internetowej przed nadużyciami oraz niezakłóconym wyświetlaniem naszego serwisu online.

11. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG:

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. 

12. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:

Przysługuje Panu/Pani prawo:

 • Dostępu do Pana/Pani danych osobowych – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejscu, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.
 • Sprostowania Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • Usunięcia Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej. 
 • Ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych  w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej. 
 • Przenoszenia danych osobowych – otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

13.INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.  

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. 

14. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI:

Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

15. NAGRYWANIE ROZMÓW TELEFONICZNYCH:

Państwa dane osobowe, gromadzone za pośrednictwem systemu nagrywania rozmów telefonicznych, będziemy wykorzystywać w celu rejestracji na wizytę stomatologiczną, potwierdzenia wizyty, zmiany daty wizyty, udzielaniu informacji na temat oferowanych usług, udzielania odpowiedzi na przekazane przez Państwa podczas rozmów telefonicznych pytania. Podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rejestracji na wizytę stomatologiczną. Podczas rozmowy telefonicznej nie pytamy o dane szczególnej kategorii.

Państwa dane nie będą wykorzystywane przez nas do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych będą przechowywane nie dłużej niż 24 miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowić będzie dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

Polityka cookies (ciasteczka)

I. WSTĘP

Cieszymy się, że odwiedziłeś/aś naszą stronę internetową. Chcemy, abyś czuł się na niej komfortowo, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie niniejszą politykę plików cookie (czyli popularnych „ciasteczek”). Dzięki niej dowiesz się m.in.:

 1. Czym są pliki cookie? 
 2. Jakie pliki cookie i po co stosujemy?
 3. Jak wpływają one na Twoją prywatność?
 4. Jakie uprawnienia przysługują Ci na mocy RODO oraz prawa telekomunikacyjnego.

II. CZYM SĄ PLIKI COOKIE? 

 1. Najprościej rzecz ujmując, pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze lub smartfonie podczas wyświetlania naszej strony internetowej. Istnieją różne rodzaje plików cookie. My podzieliliśmy je dla Ciebie na dwie grupy:
 1. Niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej.
 2. Pozostałe.
 1. Pliki cookie, które są niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej służą m.in. do zapewnienia stabilności jej funkcjonowania (mierzą ruch, zabezpieczając nas przed jej przeciążeniem), zapamiętania wybranych przez Ciebie preferencji dot. prywatności, wypełnienia udostępnionych przez nas formularzy on-line, zapisania zawartości koszyka oraz monitorowania statusu zalogowania. Te pliki cookie stosujemy domyślnie, czyli zapisujemy je na Twoim komputerze lub  smartfonie w momencie wejścia na naszą stronę internetową (zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne).
 2. Pozostałe pliki cookie wykorzystujemy jednie wówczas, gdy wyrazisz nam na to zgodę. Przeczytasz o nich więcej w następnej części naszej Polityki.

III. Z JAKICH PLIKÓW COOKIE KORZYSTAMY? 

 1. Niezbędne – Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają anonimowe podstawowe funkcje i zabezpieczenia strony internetowej.
 2. Reklama – Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania odwiedzającym odpowiednich reklam i kampanii marketingowych. Te pliki cookie śledzą odwiedzających w witrynach internetowych i zbierają informacje w celu wyświetlania dostosowanych reklam.
 3. Wydajność – Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga w zapewnieniu odwiedzającym lepszego użytkowania.
 4. Funkcjonalne – Funkcjonalne pliki cookie pomagają w wykonywaniu określonych funkcji, takich jak udostępnianie treści strony internetowej na platformach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
 5. Analityka – Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje na temat wskaźników, takich jak liczba odwiedzających, współczynnik odrzuceń, źródło ruchu itp.
 6. Inne – Inne nieskategoryzowane pliki cookie to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze sklasyfikowane w kategorii.

Cookies

Administratorem danych osobowych jest PERIO-DENS sp. z o.o., ul. Słowiańska 14a, 85-163 Bydgoszcz. Nasza strona przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane za pomocą technologii takich jak pliki cookies lub innych technologii umożliwiających świadczenie dopasowanych i bezpiecznych usług, personalizację treści oraz reklamy, udostępnianie funkcji mediów połecznościowych oraz analizowanie ruchu w Internecie. PERIO-DENS sp. z o.o. korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Klikając „Akceptuj”, wyrażasz zgodę na używanie tylko niezbędnych plików cookie. Możesz kliknąć „Ustawienia plików cookie”, aby wyrazić kontrolowaną zgodę. Pełną treść przepisów polityki RODO oraz Cookies-Ciasteczka znajdziesz tutaj