Nowoczesna Stomatologia Perio-Dens Klinika Stomatologiczna

Ważne informacje

Strefa pacjenta

Najczęstsze pytania
strefa-pacjenta-dentysta-bydgoszcz

Informacje

Strefa Pacjenta

Drogi pacjencie, znajdziesz tu wiele przydatnych rzeczy dla siebie. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

 

We współczesnej diagnostyce, leczeniu badanie obrazowe (czyli najzwyklejsze zdjęcie pantomograficzne, tomografia 3D, cefalometryczne) stanowi nieodłączną część diagnostyki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2011 nr 51 poz.265) badanie lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego wykonuje się na podstawie pisemnego skierowania będącego częścią dokumentacji medycznej (przepisem § 3 ust. 2).

 

 

Pierwsza wizyta w gabinecie jest kluczowa z punktu widzenia całego procesu leczenia, znalezienia rozwiązania leczenia jednostki chorobowej, jak i ochrony zdrowia i życia pacjenta. Lekarz poznaje ogólny stan zdrowia pacjenta, schorzenia, uczulenia, problemy oraz przedstawia dostępne metody leczenia. Wywiad medyczny jest koniecznością nie tyko z punktu widzenia przepisów prawa, ale również ochrony życia i zdrowia pacjenta oraz prawidłowego procesu leczenia pacjenta. To swoisty klucz do sukcesu.

Bardzo często przeprowadzając wizytę niezbędne jest uzupełnienie dokumentacji medycznej o zdjęcie pantomograficzne (pantomogram zębów),  dając szerszy pogląd na stan uzębienia, problemy z uzębieniem oraz pozwala dać właściwą i pełną diagnozę. Pantomogram jest źródłem informacji o istniejących schorzeniach, o których pacjent dotychczas nie wiedział.

Specjaliści z naszej kliniki podejmują się leczenia najbardziej skomplikowanych schorzeń, dolegliwości. Pacjenci z całego kraju przyjeżdzają, aby leczyć problemy jamy ustnej i dziąseł u naszego spec. periodontologa – Angeliki Wojczak-Wiktorowicz. Ponadto leczymy w zakresie chirurgii, implantologii, endodoncji, protetyki.

 

 

Wiele wątpliwości budzi weryfikacja tożsamości pacjenta w gabinecie medycznym czy przyjęciu do szpitala. Pacjenci często oburzają się, że recepcja gabinetu / szpitala wymaga podania numeru PESEL oraz okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

Czy jest to konieczne? Tak

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy podmiot leczniczy ma obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, czyli pacjentów. Minimalne dane jakie pacjent musi podać, aby móc udzielić świadczenia medycznego określa art.25  Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W celu ustalenia tożsamości pacjenta konieczne jest podanie danych:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • płeć,
 • numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dokumentacja medyczna każdego podmiotu jest prowadzona według ściśle ustalonych zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, dlatego podając swoje dane sensytywne w placówkach medycznych nie musimy obawiać się, że nie są one odpowiednio chronione.

Ponadto obowiązuje nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W naszym gabinecie ściśle respektujemy rozporządzenie i przestrzegamy rygorystycznych czasach ochrony danych osobowych . W każdej chwili można zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych naszego gabinetu –> kliknij tutaj.

 

 

Szanowny Pacjencie,
informujemy, że wszystkie komercyjne usługi naszej placówki od kwoty 100 zł do 5000 zł mogą być rozliczane w systemie PayDent, bez angażowania karty i gotówki. Możesz zapłacić za zabieg za 30 dni ( koszt 0 zł )lub spłacić w dogodnych 4, 8, 12 równych ratach (ostateczny koszt poda recepcja).

Do transakcji wystarczy smartfon i dowód osobisty. Kupuj teraz, płać później.

Szczegółowe informacje na paydent.pl

Jeśli jesteś zainteresowany wyższą kwotą finansowania zabiegu stomatologicznego w naszym gabinecie (do 50 tyś. zł) lub dłuższym okresem ratalnym (do 36 rat), zapytaj o szczegóły w Naszej recepcji.

Jak działa płatność Mediraty – Paydent?
 1. Powiedz w gabinecie, że chcesz zapłacić później przelewem w ciągu 30 dni lub wybierasz spłatę w 4, 8 lub 12 ratach (od 100 zł do 5000 zł).
 2. Po chwili dostaniesz SMS-a potwierdzającego wybrany sposób spłaty, termin i kwotę – zatwierdź go.
 3. W kolejnym SMS-ie otrzymasz numer rachunku do spłaty za wizytę.
 4. Możesz dalej korzystać z PayDent, aż do osiągnięcia limitu 5000 zł.

 

 

PERIO-DENS nie pobiera opłat za wydanie kopii dokumentacji medycznej w formie papierowej czy elektronicznej. W celu przesłania dokumentacji elektronicznej niezbędne jest upoważnienie do przesyłania wiadomości drogą mailową zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r. Nr 52 poz. 417)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

 

 

KARTA PRAW PACJENTA Stomatologia PERIO-DENS

PRAWA PACJENTA

 1. Prawo do ochrony zdrowia. (art. 68 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483.))

 2. Prawo do informacji o przysługujących prawach pacjenta. (art. 11 ust 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186) zwanej dalej „ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”)

 3. Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, opartej na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, wykonywanych przez lekarzy dentystów i pielęgniarki, z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych jawnej procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń. (art. 6

  ust. 1 i 2, art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464) zwanej dalej „ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty”; art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251), zwanej dalej: „ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej”)

 4. Prawo do żądania, aby udzielający świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. Żądanie pacjenta, jak również odmowa spełnienia żądania powinny zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. (art. 6 ust. 3 i 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

 5. Prawo do natychmiastowej pomocy medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta. (art. 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
  Pacjenci z ostrym bólem i po urazach są przyjmowani poza kolejnością. Dotyczy to zwłaszcza godzin od 21.00 do 7.00 oraz niedzieli i świąt, kiedy nasze lecznice pracują w trybie dyżuru. W tym czasie nawet pacjent umówiony na konkretną godzinę, do określonego lekarza, może spotkać się z koniecznością przepuszczenia pacjenta z bólem lub po urazie. W czasie określonym jako Ostry Dyżur to lekarz dyżurny określa kolejność przyjmowania pacjentów kierując się głównie ich stanem zdrowia i rozpoznaniem wstępnym, a nie kolejnością opisaną w grafiku przyjęć.

 6. Prawo do intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.

  (art. 20 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 36 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

 7. Prawo (pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego) do uzyskania przystępnej informacji od lekarza o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu. Lekarz może być zwolniony z tego obowiązku na żądanie pacjenta. W sytuacji gdy

  . Lekarz może udzielać powyższych informacji, innym osobom tylko za zgodą pacjenta. (art. 31 ust. 1 – 3 ustawy o zawodach lekarza i

  lekarza dentysty; art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

 8. Prawo do wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu od lekarza odpowiedniej informacji. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, zgoda pacjenta może być wyrażona ustnie albo nawet poprzez takie jego zachowanie, które w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym. (art. 32 ust. 1 i ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 16 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informację o stanie zdrowia i o

rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta

 1. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta. (art. 34 ust. 1 ustawy o zawodach

  lekarza i lekarza dentysty)

 2. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody (a w przypadku niemożności wyrażenia zgody w powyższej formie, za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w obecności dwóch świadków) na uczestnictwo w eksperymencie medycznym po uprzednim uzyskaniu informacji o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia przedmiotowego eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie, w każdym jego stadium. W przypadku gdyby natychmiastowe przerwanie eksperymentu mogło spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia jego uczestnika, lekarz obowiązany jest go o tym poinformować. (art. 24, art. 25 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

 3. Prawo do cofnięcia zgody na udział w badaniu klinicznym lub eksperymencie medycznym bądź wycofania się w każdej chwili z tego badania lub eksperymentu. (art. 27 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

 4. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej. Dokumentacja medyczna może być udostępniona: a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, b) poprzez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii, c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, e) na informatycznym nośniku danych. (art. 26 i 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

 5. Prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. (art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.

  922); art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

 6. Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa. (art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 17 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej; art. 13 i 14 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

 7. Prawo do uzyskania od lekarza dentysty informacji o realnej możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej, jeżeli lekarz odmówił udzielenia świadczenia. (art. 38 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

 8. Prawo do złożenia skargi na lekarza dentystę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz w przypadku naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza. (art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522))

 9. Prawo do złożenia skargi na pielęgniarkę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie pielęgniarek i położnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz w przypadku zawinionego naruszenia przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki. (art. 36 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038))

 10. Prawo do rejestracji u świadczeniodawcy w szczególności: osobiście, przez osoby trzecie i telefonicznie.

  (§13 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015, poz. 1400))

19.

Prawo do zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za

wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu, działania niepożądanego produktu leczniczego. (art. 12a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

SZCZEGÓLNE PRAWA MAŁOLETNICH I OSÓB UBEZWŁASNOWOLNIONYCH W TRAKCIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Pacjent poniżej 18 roku życia ma prawo do korzystania z większości praw przysługujących osobom dorosłym w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem uprawnień przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych.

(art. 31

1.

2. Pacjentowi, który ukończył 16 lat,

5.

Pacjentowi, który nie ukończył 16 lat, lekarz udziela informacji w zakresie i formie potrzebnej do

prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego i wysłuchuje jego zdania.

ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

lekarz ma obowiązek udzielić przystępnej informacji o jego stanie

zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz

rokowaniu.

(art. 31 ust. 1 i ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

3. Pacjent, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza. W przypadku osoby całkowicieubezwłasnowolnionej zgodę wyraża przedstawiciel ustawowy tej osoby. Jeżeli osoba taka jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie

badania, konieczne jest ponadto uzyskanie zgody tej osoby. (art. 17 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 32 ust 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

4. W zastępstwie pacjenta małoletniego (powyżej 16 roku życia – w przypadku braku decyzji, a poniżej 16 roku życia – w każdym przypadku), pacjenta całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych, zgodę taką ma prawo wyrazić jego przedstawiciel ustawowy (tzw. „zgoda zastępcza”). W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny. (art. 17 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

Pacjent, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. (art. 17 ust. 3

ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

6. W przypadku zastosowania zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta, w stosunku do pacjenta, który ukończył 16 lat, wymagana jest również (obok zgody przedstawiciela ustawowego) jego zgoda udzielona w formie pisemnej (34 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

7.

(art. 25 ust. 2 i 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

8. W celu zminimalizowania bólu i dyskomfortu w trakcie trwania badania klinicznego, przysługuje prawo do zapewnienia udziału w przedmiotowym badaniu, personelu posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie postępowania z małoletnimi oraz zastosowania metod służących minimalizacji dyskomfortu

związanego z wykonywanym badaniem. (§ 23 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich (Dz. U. Nr 104, poz. 1108))

Udział małoletniego oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w eksperymencie medycznym jest dopuszczalny tylko za pisemną zgodą jego przedstawiciela ustawowego. Jeżeli pacjent ukończył 16 lat bądź też nie ukończył 16 lat/ jest całkowicie ubezwłasnowolniony, ale jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie swego uczestnictwa w eksperymencie, konieczna jest także jego

pisemna zgoda.

W każdej sytuacji, gdy uważasz, że Twoje prawa są niewłaściwie realizowane skontaktuj się z Rzecznikiem Praw Pacjenta:

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590

(z telefonów stacjonarnych i komórkowych) czynne pn.–pt. 9:00–21:00
ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa sekretariat@bpp.gov.pl

Podstawa prawna:

 1. 1)  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483);

 2. 2)  ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186);

 3. 3)  ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464);

 4. 4)  ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251);

 5. 5)  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

 6. 6)  ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522);

 7. 7)  ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038);

 8. 8)  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie

  świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015, poz. 1400);

 9. 9)  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z

  udziałem małoletnich (Dz. U. Nr 104, poz. 1108).

Cookies

Administratorem danych osobowych jest PERIO-DENS sp. z o.o., ul. Słowiańska 14a, 85-163 Bydgoszcz. Nasza strona przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane za pomocą technologii takich jak pliki cookies lub innych technologii umożliwiających świadczenie dopasowanych i bezpiecznych usług, personalizację treści oraz reklamy, udostępnianie funkcji mediów połecznościowych oraz analizowanie ruchu w Internecie. PERIO-DENS sp. z o.o. korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Klikając „Akceptuj”, wyrażasz zgodę na używanie tylko niezbędnych plików cookie. Możesz kliknąć „Ustawienia plików cookie”, aby wyrazić kontrolowaną zgodę. Pełną treść przepisów polityki RODO oraz Cookies-Ciasteczka znajdziesz tutaj